Trang chủ Khoá học
Tháng 03 - 2019
26
Thứ ba
DANH MỤC
Giới thiệu
Mô hình khoá học
Khoá học
Du học
Hội thảo
Tuyển sinh
Trắc nghiệm
slideshow bài giảng
Hình ảnh hoạt động
Tin tuyển dụng
Tin hoạt động của trung tâm
Danh sách lớp
Liên hệ
 
Khóa học ưu đãi
 
Khóa học mới nhất
 
Khóa học xem nhiều nhất
 
TRUNG TÂM XEM NHIỀU NHẤT
Xem tất cả các trung tâm
Các khóa học khác
Top 5 được bình chọn
Liên kết web

Môn học 307
Doanh nghiệp 1.860
Số người Online 118
Lượt truy cập 119.715.043
bannerBTT
 
   Môn học bắt đầu bằng chữ : a b c d đ e g h i k l m n o p q r s t u v x y
Cở sở trung tâm Trường Đại học/ Cao đẳng Gia sư
Từ khoá Ngành học Học phí
Địa điểm Quận Loại khoá học
Khai giảng Đến ngày
Thông tin khóa học
Bookmark and Share   Gửi bạn bè Bản in
Tên khóa học: QUẢN TRỊ LỮ HÀNH VÀ HƯỚNG DA74N DU LỊCH
Mã số khóa học: 009
Tình trạng khóa học: Còn lớp
Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Hồng Bàng Thành Phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu về khóa học:

a.      Kieán thöùc giaùo duïc ñaïi cöông: 40ÑVHT lyù thuyeát vaø thöïc haønh

                               (khoâng tính GDTC & GDQP).        

 

7.1.1 Lyù luaän Maùc – Leânin vaø Tö töôûng Hoà Chí Minh

STT

TEÂN HOÏC PHAÀN

SOÁ ÑVHT

1

 Nhöõng nguyeân lí cô baûn cuûa CN Maùc – Leânin

7

2

Ñöôøng loái CM cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät Nam

4

3

Tö töôûng Hoà Chí Minh

3

Toång coäng

14

 

     7.1.2 Xaõ hoäi nhaân vaên

STT

TEÂN HOÏC PHAÀN

SOÁ ÑVHT

1

Phaùp luaät ñaïi cöông

2

2

P.R (Public Relation) – Giao tieáp coäng ñoàng

2

3

Sôû höõu Trí tueä

2

4

Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc

2

5

Quaûn trò vaên phoøng – Ñieän töû

2

Toång coäng

10

 

Ngoaïi ngöõ

STT

TEÂN HOÏC PHAÀN

SOÁ ÑVHT

1

Toeic

12

Toång coäng

12

 

Tin hoïc

STT

TEÂN HOÏC PHAÀN

SOÁ ÑVHT

1

thuyết tin học căn bản

2

2

Th ực hành Tin hoïc caên baûn

2

Toång coäng

4

                                                                                                             

Giaùo duïc theå chaát

STT

TEÂN HOÏC PHAÀN

SOÁ ÑVHT

1

Giaùo duïc theå chaát 1

1

2

Giaùo duïc theå chaát 2

1

3

Giaùo duïc theå chaát 3

1

4

Giaùo duïc theå chaát 4

1

5

Giaùo duïc theå chaát 5

1

Toång coäng

5

 

Giaùo duïc Quoác phoøng

STT

TEÂN HOÏC PHAÀN

SOÁ ÑVHT

1

Giaùo duïc Quoác phoøng 1

3

2

 Giaùo duïc Quoác phoøng 2

3

3

Giaùo duïc Quoác phoøng 3

5

Toång coäng

11

   

b.      Kieán thöùc giaùo duïc chuyeân nghieäp: 150  ÑVHT lí thuyeát ,thöïc haønh,töï hoïc

 

Kieán thöùc cô sôû cuûa khoái ngaønh vaø ngaønh

STT

TEÂN HOÏC PHAÀN

SOÁ ÑVHT

1

Kinh t ế vi mô

4

2

Kinh teá vó moâ

Lợi ích (Mục tiêu):

Ñaøo taïo Cöû nhaân Quaûn trò Löõ haønh vaø Höôùng daãn du lòch .Chöông trình ñaøo taïo boå sung vaø cung caáp cho sinh vieân  ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuï theå döôùi ñaây:

-          Boå sung kieán thöùc chung veà trieát hoïc,xaõ hoäi hoïc, vaên hoùa hoïc,ngoaïi ngöõ ,tin hoïc,…

-          Söû duïng thaønh thaïo ngoaïi ngöõ chuyeân ngaønh tieáng Anh vôùi 4 kyõ naêng nghe, noùi, ñoïc, vieát vaø moät ngoân ngöõ phuï tieáng Nhaät

-          Coù kyõ naêng vaø nghieäp vuï caàn thieát trong caùc lónh vöïc veà Quaûn lí coâng ty löõ haønh, ñieàu haønh coâng vieäc löõ haønh, Höôùng daãn vieân noäi ñòa vaø quoác teá, taát caû caùc coâng vieäc trong coâng ty löõ haønh

Nhöõng ngöôøi toát nghieäp ngaønh Quaûn trò Löõ haønh vaø Höôùng daãn du lòch  coù theå coâng taùc trong caùc Coâng ty Löõ haønh noäi ñòa vaø quoác teá, caùc Khu Du lòch trong vaø ngoaøi nöôùc, khu vui chôi giaûi trí, vaên phoøng baùn veù maùy bay, Coâng ty xaây döïng söï kieän, hoaït naùo vieân; hoaëc laøm coâng taùc nghieân cöùu vaø giaûng daïy taïi caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Cao ñaúng, caùc Vieän vaø Trung taâm khoa hoïc; hoaëc laøm vieäc trong caùc vaên phoøng ñaïi dieän hoaëc hoaït ñoäng trong caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø tö nhaân
Bằng cấp đạt được: Văn bằng
Đối tượng tham gia: Tat ca
Giáo viên : Viet Nam
Thời gian khai giảng: 14/05/2009
Ngày kết thúc: 29/06/2009
Buổi học:

-          Thôøi gian ñaøo taïo toaøn khoùa laø 4 naêm, chia thaønh 08 hoïc kyø, trong ñoù hoïc kyø thöù 8 coù noäi dung thöïc taäp toát nghieäp vaø laøm khoùa luaän toát nghieäp (hoaëc thi toát nghieäp).       

Học phí: Liên hệ
Ưu đãi:
Số điểm đánh giá khoá học QUẢN TRỊ LỮ HÀNH VÀ HƯỚNG DA74N DU LỊCH
Tiêu chí đánh giá Số diểm
Khả năng truyền đạt kiến thức của giáo viên ?
 • Currently 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Sự nhiệt tình giảng dạy của giáo viên ?
 • Currently 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Mức độ hiểu của bạn đối với khóa học ?
 • Currently 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Việc áp dụng kiến thức của bạn sau khi tốt nghiệp?
 • Currently 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Cơ sở vật chất tại nơi giảng dạy
 • Currently 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Đánh giá khóa học QUẢN TRỊ LỮ HÀNH VÀ HƯỚNG DA74N DU LỊCH
   Chưa đánh giá    Đã đánh giá
Tiêu chí đánh giá Kém Bình thường Tốt Xuất sắc Không
chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Khả năng truyền đạt kiến thức của giáo viên ?
Sự nhiệt tình giảng dạy của giáo viên ?
Mức độ hiểu của bạn đối với khóa học ?
Việc áp dụng kiến thức của bạn sau khi tốt nghiệp?
Cơ sở vật chất tại nơi giảng dạy
Ý kiến của bạn Gửi ý kiến
Thông Tin Trung tâm  
Tên nhà cung cấp:
Trường Đại học Hồng Bàng Thành Phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ trực tuyến:
Giới thiệu về nhà cung cấp:
Là Đại học đào tạo đa ngành theo chương trình quốc tế (các chuyên ngành và kỹ thuật chuyên môn được giảng dạy bằng tiếng Mỹ hoặc ngôn ngữ bản địa) gồm: Khoa học Công nghệ Kỹ thuật, Khoa học Chính trị - Xã hội Nhân văn, Mỹ thuật công nghiệp hiện đại - Mỹ thuật truyền thông quốc tế đa phương tiện, Khoa học Vận động thể chất, Thể dục thể thao và võ thuật, Công nghệ Spa và y sinh học TDTT, Kinh tế . Với những nhóm ngành mới: Kinh doanh chứng khoán, luật thương mại thế giới W.T.O. tài chính ngân hàng, quản trị. Trong đó có 10 ngành được đào tạo cử nhân chính quy đầu tiên...
Thông Tin liên lạc  
Tên liên lạc: Trường Đại học Hồng Bàng Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ email: bantuyensinh@hbu.edu.vn
Địa chỉ: Trường Đại học Hồng Bàng Thành Phố Hồ Chí Minh ,Phường 1 ,Quận 1
Tỉnh/Thành phố: Tp. Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Số điện thoại: (+848) 811 9837
Số Fax: (+848) 844 4627
Website nhà cung cấp: http://www.hbu.edu.vn/#
Xem tất cả khóa học do trung tâm này đăng Số lần xem: 19029   l   Ngày đăng: 13/05/2009
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Thành viên mới
 
Quên mật khẩu
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
VIỆN QUẢNG CÁO ARTI
youtemplate
VDS
VDS
BMG
Digital signage